Uppsägningstid

Här kan du lära dig mer om uppsägningstid och vilka regler som gäller.

Vad är uppsägningstid?

Uppsägning betyder att en anställd eller arbetsgivare avser att avsluta ett anställningsavtal. Uppsägningstid syftar i sin tur till den period mellan dagen då den anställde eller arbetsgivaren informerat om avbrottet och den sista dagen som den anställde arbetar hos arbetsgivaren. Den anställde måste alltid informeras om uppsägningen skriftligen. Om arbetstagaren är med i ett fackförbund räcker det med att facket informeras. Då ska fackförbundet i sin tur informera arbetstagaren/medlemmen.

Både den anställde och arbetsgivaren har rättigheter vid en uppsägning. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad. Under vissa omständigheter kan parterna skiljas åt omedelbart. Även den anställdes anställningstid påverkar uppsägningstiden. Vanligtvis regleras uppsägningstiden av kollektivavtalet.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, även kallat LAS, är en lag som bland annat reglerar uppsägningstider samt hur själva uppsägningen ska skötas. Det är en tvingande lag men arbetsgivare har möjlighet att inskränka lagen genom kollektivavtal. Avtalet får dock inte ge sämre villkor än de som lagen reglerar.

Faktum är att LAS-lagen styr en hel del, bland annat att en anställd inte får bli uppsagt om det saknas saklig grund. Lagen definierar även vad som menas med saklig grund, vilket i princip handlar om två situationer. En person kan bli uppsagd om det råder arbetsbrist. Arbetsbrist kan i sin tur tolkas på flera sätt, bland annat att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter, att verksamheten ska omorganiseras eller att företaget saknar pengar. Den andra situationen är uppsägning på grund av personliga skäl. Om en anställd missköter sig på något sätt, exempelvis genom att bete sig olämpligt eller genom att inte utföra arbetsuppgifterna på rätt sätt, kan personen bli uppsagd.

Båda situationer är bara tillgängliga om företaget först utfört en omplaceringsutredning. Omplacering innebär att den anställde antingen får en ny arbetsplats med samma arbetsuppgifter eller får nya arbetsuppgifter som hen klarar av. Det är inte alltid möjligt att omplacera en person men en utredning behöver alltid ske.

Det finns situationer när både arbetsgivaren och den anställde har rätt att avsluta anställningen omedelbart. För arbetsgivaren handlar det om att arbetstagaren betett sig mycket olämpligt, exempelvis begått ett brott med syfte att skada arbetsgivaren på något sätt. För den anställde handlar det om att arbetsgivaren betett sig mycket olämpligt, exempelvis försökt få arbetstagaren att utföra ett brott. Det kan även handla om att arbetsgivaren uteblivit med lönen under en längre period. Då har arbetstagaren all rätt att avsluta anställningen direkt.

Förhållandet mellan anställningstid och uppsägningstid

Om en person varit tillsvidareanställd länge har de rätt att ta ut en längre uppsägningstid. Exakt hur lång uppsägningstid beror på anställningstiden.

 • Anställningstid – uppsägningstid
 • Mer än två år, mindre än fyra år – två månader
 • Mer än fyra år, mindre än sex år – tre månader
 • Mer än sex år, mindre än åtta år – fyra månader
 • Mer än åtta år, mindre än tio år – fem månader
 • Mer än tio år – sex månader

Dessa rättigheter gäller inte för arbetsgivaren. Enligt LAS får de bara begära en månads uppsägningstid. I vissa fall, om det står angivet i kollektivavtalet, kan de begära en längre uppsägningstid. Den avtalade uppsägningstiden får dock inte understiga en månad.

Uppsägningstid och provanställning

Provanställning är en speciell anställningsform med klara regler. Den ska bara gälla under en viss period, får ej vara överstiga sex månader och arbetstagaren har normalt ingen uppsägningstid att ta hänsyn till.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avsluta anställningen när som helst och utan skälig grund. Detta gör anställningsformen till en riskabel sådan för bägge parter. Vanligtvis är det en månads uppsägningstid som gäller om arbetsgivaren vill avsluta anställningen. Finns det ett kollektivavtal kan denna ange något annat, både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Uppsägningstid och uppsägning av personliga skäl

De flesta anställningsformer har ett starkt skydd, varav tillsvidareanställning har det starkaste. En person som är tillsvidareanställd kan endast sägas upp om det råder arbetsbrist, vilket i sin tur innebär flera saker, eller av personliga skäl.

Personliga skäl syftar till att det finns en eller flera anledningar till uppsägningen, exempelvis olämpligt beteende eller grov misskötsel. Först och främst behöver företaget prata med den anställda och på olika sätt åtgärda problemet innan det slutar i en uppsägning. De behöver även ta fram en omplaceringsplan där arbetstagaren arbetar på annan plats eller med en annan tjänst.

Om tillsägelser inte fungerar och en omplacering inte är aktuell kan tillsvidareanställningen avbrytas. Vid grov misskötsel eller speciella omständigheter kan anställningen avbrytas med omedelbar verkan. Det kan till exempel handla om att arbetstagaren begått ett brott med uppsåt att skada arbetsgivaren på något sätt.

Vad får jag göra under uppsägningstiden?

Under din uppsägningstid har du först och främst rätt att behålla din lön, oavsett vad du får för arbetsuppgifter under denna period. Det spelar med andra ord ingen roll om du bara rullar tummarna, din lön får inte sänkas.

Du har även rätt till skälig ledighet med lön för att söka jobb eller för att besöka Arbetsförmedlingen. Detta är en rättighet som ingår i LAS. Detta behöver du dock ansöka om. Om du har semester som är beviljad har du rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden. Är semestern däremot inte redan beviljad har arbetsgivaren inga skyldigheter att bevilja den under din uppsägningstid.

Tänk på detta

Det finns många saker du behöver göra när du blir uppsagd. Om du vill kunna få ut arbetslöshetsersättning, förutsatt att du är med i a-kassan, behöver du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Du bör begära ut arbetsgivarintyg och det är även bra att få ett tjänstgöringsbetyg. Du kan även anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning. Det innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig ett nytt jobb före andra arbetssökande, om det skulle vara aktuellt. Du får inte företrädesrätt automatiskt utan endast om du anmäler detta till arbetsgivaren.

Efter uppsägningstiden behöver du ansöka om olika ersättningen, exempelvis arbetslöshetsersättning och ersättning från inkomstförsäkring. Du kanske även har flera försäkringar som var kopplade till arbetsgivarens kollektivavtal, dessa kan sluta gälla. Det innebär att du kanske behöver teckna nya försäkringar.

Under uppsägningstiden och efter uppsägningstiden har du gott om möjligheter att söka efter ett nytt jobb. Om du är ansluten till ett fackförbund så erbjuder de flesta facken flera resurser som kan hjälpa dig i ditt sökande. Se till att utnyttja dessa fullt ut.

 • Sveriges största fackförbund
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

 • Arbetare inom välfärden
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd
Bli medlem

 • Facket för chefer
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd
Bli medlem